I. Общи положения

 1. Настоящите Общи условия за ТВОРЦИ за ползване на платформата „ARTNAKIT“ (наричани по-нататък „Общи условия за Творци“) уреждат отношенията между “БРАЙТЕД” ЕООД, собственик и администратор на платформата „ARTNAKIT“, и ТВОРЦИТЕ, относно ползването на платформата „ARTNAKIT“, в качеството им на доставчици на ръчно изработени изделия.
 2. “БРАЙТЕД” ЕООД (BRIGHTED Ltd.) е търговско дружество с ЕИК 204797428, регистрирано съгласно законите на Република България. Данни за кореспонденция: Tелефон за контакт: 0889 097 965, електронна поща: clients@аrtnakit.com.
 3. Тези Общи условия се явяват договор между страните за предоставяне на неизключително, непрехвърляемо и срочно право на ползване на платформата „ARTNAKIT“.
 4. Със създаването на акаунт в платформата „ARTNAKIT“, ТВОРЕЦЪТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно.
 5. Общите условия за ТВОРЦИ се явяват допълнение на Общите условия за ползване на платформата и ТВОРЕЦЪТ декларирайки, че е запознат с настоящите Общи условия, декларира, че е запознат и с Общите условия за ползване и ги приема безусловно.
 6.  Условия, различни от тези, предвидени в Общите условия, могат да бъдат уговорени в индивидуалните договори или с допълнителни писмени споразумения между “БРАЙТЕД” ЕООД и ТВОРЕЦА, при спазване на действащото законодателство в страната. При несъответствие между вписани уговорки, включени в индивидуалните договори и/или допълнителните писмени споразумения между “БРАЙТЕД” ЕООД и ТВОРЕЦА, и уговорките в Общите условия, сила имат първите, макар и вторите да не са заличени.
 7. Платформата „ARTNAKIT“ e достъпна на Интернет адрес: https://www.artnakit.com

II. Дефиниции

 1.  „ПОТРЕБИТЕЛ“ – всяко дееспособно физическо или юридическо лице, независимо от правно-организационната му форма, което използва предоставената функционалност на Платформата и/или се е регистрирало в платформата „ARTNAKIT“, вследствие на което успешно е създаден акаунт, и е получил неизключително, непрехвърляемо и срочно право на ползване на платформата „ARTNAKIT“.
 2.  „ТВОРЕЦ“ – всяко дееспособно физическо или юридическо лице, независимо от правно-организационната му форма, което използва предоставената функционалност на Платформата и се е регистрирало в платформата „ARTNAKIT“ с цел да предоставя ръчно изработени изделия, чрез Магазините си в уебсайта, вследствие на което успешно е създаден акаунт и е получил неизключително, непрехвърляемо и срочно право на ползване на платформата „ARTNAKIT“
 3.  „ARTNAKIT“ – Платформата „ARTNAKIT“ – представлява уеб базирана платформа, която предоставя функционалност за регистриране и управление на Електронни магазини на Творци, както и функционалност за търсене и покупка на ръчно изработени продукти и управление на потребителски профили.

III. Право на ползване

 1.  “БРАЙТЕД” ЕООД предоставя на ТВОРЕЦА лиценз за ползване на платформата „ARTNAKIT“ чрез Интернет, според условията и клаузите на настоящите Общи условия и/или сключения с ТВОРЕЦА договор за предоставяне на неизключително, непрехвърляемо и срочно право на ползване на платформата „ARTNAKIT“. С придобиване на правото на ползване в платформата „ARTNAKIT“ ТВОРЕЦЪТ не придобива собственост върху изходния код на софтуера, дизайна и графичните изображения, както и върху всички останали елементи на платформата „ARTNAKIT“, които получава за ползване.
 2.  С предоставянето на лиценз за платформата „ARTNAKIT“ се счита, че ТВОРЕЦЪТ възлага, а “БРАЙТЕД” ЕООД се съгласява да предоставя достъп чрез Интернет до платформата „ARTNAKIT“.
 3. За правото да използва платформата „ARTNAKIT“ за определен срок и да предлага своите продукти, ТВОРЕЦЪТ заплаща на „БРАЙТЕД” ООД месечен абонамент. Различните видове абонаментни планове са обявени на страницата Абонаментни планова
 4. С приемането на настоящите Общи условия, за него възниква задължение да заплаща абонаментната такса и комисионната на платформата.

IV. Начин на плащане

 1.  Плащането на възнаграждението за първия абонаментен период се извършва веднага след създаване на акаунт в платформата. За осъщественото плащане се издава фактура. Възнаграждението за всеки следващ абонаментен период (продължаване на абонамента) може да бъде платено през цялата продължителност на предходния период.
 2.  Плащането на абонамент се извършва чрез банков превод.
 3. В случай, че възнаграждението за даден абонаментен период не е заплатено в срок или ако абонаментният период е изтекъл, ТВОРЕЦЪТ губи правото си на достъп до услугите, предлагани чрез платформата „ARTNAKIT“ като акаунтът на ТВОРЕЦА се деактивира. Повторното активиране става след заплащане на дължимите суми.

V. Права и задължения на страните

 1. 18. “БРАЙТЕД” ЕООД се задължава да поддържа платформата „ARTNAKIT“ с грижата на добър търговец и доставчик на информационни услуги. В случай на невъзможност повече да поддържа платформата или при промяна в собствеността на платформата, „БРАЙТЕД” ЕООД следва да уведоми ТВОРЦИТЕ 15 дена предварително.
 2. 19. Страните декларират, че притежават представителна власт, която им дава право да сключат валидeн договор за предоставяне правото на ползване на платформата „ARTNAKIT“.
 3. 20. ТВОРЕЦЪТ дава своето съгласие за отдалечен достъп до своя акаунт от служители и оторизирани от “БРАЙТЕД” ЕООД лица, когато това е необходимо, за диагностицирането на проблеми, свързани с работата на платформата „ARTNAKIT“, отстраняване на възникнали проблеми или др.
 4. 21. ТВОРЕЦЪТ се задължава да не предоставя достъп до платформата „ARTNAKIT“ на трети нерегистрирани в системата лица за ползване на същите по какъвто и да е начин и форма, без изричното предварително писмено съгласие на “БРАЙТЕД” ЕООД.
 5. 22. ТВОРЕЦЪТ се ангажира да поддържа подходящи мерки за защита на сигурността на своя акаунт. В случай че ТВОРЕЦЪТ установи, че потребителското му име и/или парола са откраднати или се съмнява, че трети лица по някакъв начин са ги узнали или биха могли по друг начин да получат достъп до платформата „ARTNAKIT“ е длъжен да ги смени незабавно.
 6. 23. ТВОРЕЦЪТ, като разбира естеството на услугата за предоставяне на информация и динамиката на нейната промяна, приема за нормално и се съгласява, че по време на действие на сключен договор за ползване на платформата „ARTNAKIT“ “БРАЙТЕД” ЕООД има право да променя, без предварително уведомление, съдържанието на платформата „ARTNAKIT“, нейни модул/и и/или нейната версия, с цел усъвършенстване и адаптиране към нови технологии и изисквания.
 7. 24. ТВОРЕЦЪТ приема и се съгласява, че след изтичане на срока на абонамента или незаплащане на дължимото възнаграждение в срок за предоставените услуги, “БРАЙТЕД” ЕООД има право да прекрати или да ограничи достъпа на ТВОРЕЦА до системата.

VI. Ползване на платформата „ARTNAKIT“

 1. 25. След първоначална регистрация ТВОРЕЦЪТ получава достъп до системата веднага, ако е избран базов план или след заплащане на възнаграждението за съответния абонаментен план.
 2. 26. ТВОРЕЦЪТ сам осигурява достъпа си до Интернет за ползване на платформата „ARTNAKIT“. Страните се съгласяват, че невъзможност на ТВОРЕЦА да ползва платформата „ARTNAKIT“ поради липса на Интернет свързаност или временно нарушаване на тази свързаност, не е основание за неплащане на дължимото възнаграждение или предявяване на искове срещу „“БРАЙТЕД” ЕООД.

VII. Прекратяване на абонамент

 1. 27. Всеки ТВОРЕЦ, регистриран в платформата „ARTNAKIT“ има право да изиска прекратяване на абонамент. В този случай, ТВОРЕЦЪТ следва да подаде писмено искане в свободен текст на адрес: clients@Artnakit.com.
 2. 2 ТВОРЕЦЪТ не може да претендира за възстановяване на платени суми за вече започнал или приключил абонаментен период.
 3. 2 ТВОРЕЦЪТ, оттеглил съгласието си за обработка на лични данни, няма право на възстановяване на вече платени суми за ползване на услугите на платформата „ARTNAKIT“.

VIII. Интелектуална собственост. Защита

 1. 3 “БРАЙТЕД” ЕООД е собственик и администратор на платформата „ARTNAKIT“.
 2. 31. Никой няма право, без изричното разрешение на “БРАЙТЕД” ЕООД, да използва, възпроизвежда, променя, предава (по електронен или друг начин), да показва публично и/или да предоставя на трети лица част или цялото съдържание на платформата „ARTNAKIT“. (вкл. изходен код, текстови или програмни файлове за нея или други отделни нейни файлове), с цел разработка на софтуер, търговска цел, или друг вид дейност или за да се извлече друга облага, както и да предприема каквито и да са други действия, с които нарушава или съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост на “БРАЙТЕД” ЕООД върху платформата „ARTNAKIT“. Извършването на гореизброените действия и др. п. е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от закона ред.
 3. Отговорност
 4. 32. “БРАЙТЕД” ЕООД не носи никаква отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, резултат или във връзка с използването на платформата „ARTNAKIT”, както и с неправилното използване или неумението и липсата на опит за ползване на платформата „ARTNAKIT”, включително (без изброяването да е изчерпателно) загуба и повреда на данни, прекъсване на търговски, трудови отношения и връзки, парични загуби и пропуснати ползи или печалби.
 5. 33. “БРАЙТЕД” ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки или интеграции от платформата „ARTNAKIT“, както и за предложените продукти, услуги и други такива в рефериращите уебсайтове.
 6. 34. “БРАЙТЕД” ЕООД не носи отговорност за нарушения във функционирането на платформата „ARTNAKIT“, причинени от външни технически средства, хардуер или драйвери за него, инсталации на други програмни продукти или софтуер за управление, дефекти и проблеми в операционната система, неоторизиран достъп и опити за намеса от неупълномощени лица, копиране, загубване, унищожаване или изменяне на програмни компоненти, механична повреда, както и от заразяване с вируси и/или тяхното премахване.
 7. 35. “БРАЙТЕД” ЕООД не носи отговорност за затруднено и/или забавено ползване на платформата „ARTNAKIT“, ако Интернет-доставчикът на ТВОРЕЦА не е осигурил достатъчна скорост на Интернет услугата.
 8. 36. При никакви обстоятелства “БРАЙТЕД” ЕООД не носи отговорност за щети на стойност, по-големи от платената от ТВОРЕЦА за платформата „ARTNAKIT“ цена, независимо дали ТВОРЕЦЪТ е уведомил “БРАЙТЕД” ЕООД за възможността от настъпването на такива щети.

IX. Допълнителни разпоредби

 1. 37. Страните се задължават да не разпространяват информация за другата страна или за трети лица, станала им известна при или по повод предоставянето на абонамент, съгласно настоящите Общи условия или при сключване и изпълнение на индивидуален абонаментен договор.
 2. 38. “БРАЙТЕД” ЕООД е администратор на лични данни и обработва личните данни на ТВОРЕЦА съгласно своята Политика за поверителност на данните и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни.
 3. 39. Политиката за поверителност на данните при използването на платформата „ARTNAKIT“ е достъпна на следния адрес в Интернет: https://www.Artnakit.com и представлява неразделна част от настоящите Общи условия.
 4.  Страните се задължават да поддържат актуална своята информация за обратна връзка (адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща и лице за контакт). Ако някоя от страните промени посочените данни, без да уведоми другата страна, последната не носи отговорност за неполучени съобщения, информация и други подобни.
 5.  “БРАЙТЕД” ЕООД си запазва правото да променя, без предварително уведомление, платформата ARTNAKIT и общите условия за ползването й, когато това не е в противоречие с действащото законодателство или конкретно споразумение по сключен договор. Настоящите Общи условия са достъпни на адрес в Интернет: https://www.Artnakit.bg и ТВОРЕЦЪТ се задължава периодично самостоятелно да се информира за промени в тях. При промени в Общите условия “БРАЙТЕД” ЕООД ще уведоми клиентите си по подходящ начин чрез съобщение на https://www.Artnakit.bg.
 6.  Всички спорове между ТВОРЕЦА и “БРАЙТЕД” ЕООД във връзка с тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – от арбитражния съд при Българската Търговско-промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
 7. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, независимо от седалището или местожителството на ТВОРЕЦА.

     Последна редакция: 25.01.2021 г.